Naposledy upraveno 9. 10. 2007 v 11:44

1.05 Kde mohu získat PostgreSQL?

Pomocí webového klienta z adresy http://www.postgresql.org/ftp/ nebo klienta ftp z adresy ftp://ftp.postgresql.org/pub/.