Czech and Slovak PostgreSQL User Group

Z PostgreSQL
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Cílem občanského sdružení CSPUG - Czec and Slovak PostgreSQL Users Group je propagace databázového systému PostgreSQL. Přípravný výbor sdružení, jehož členy byli Zdeněk Kotala, Pavel Stěhule a Július Štroffek, byl ustaven ve večerních hodinách 12 února 2009. Ustavující schůze se konala 4.2.2010, orgány sdružení byly obsazeny takto:

Výkonný výbor

 • Pavel Hák
 • Pavel Stěhule
 • Július Štroffek

Dozorčí rada

 • Jan Matoušek
 • Ondřej Procházka
 • Tomáš Vondra

Výše členských příspěvů byla stanovena takto:

 • fyzická osoba - 500 Kč
 • student (do 26 let) - 200 Kč
 • právnická osoba - 2000 Kč

Stanovy sdružení

Stanovy občanského sdružení Czech and Slovak PostgreSQL Users Group


Čl. 1.
Název a sídlo

Sdružení Czech and Slovak PostgreSQL Users Group, ve zkratce CSPUG (dále jen sdružení) má své sídlo v Benešově u Prahy, Skalice 12 (obec Struhařov). Český ekvivalent názvu zní: Sdružení českých a slovenských uživatelů PostgreSQL.


Čl. 2
Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.


Čl. 3
Základní cíle sdružení

Cílem sdružení je vytvářet předpoklady pro všestranné využívání a rozvoj databázového systému PostgreSQL zejména mezi českými a slovenskými uživateli.


Čl. 4
Formy činnosti sdružení

Činnosti sdružení jsou zejména :

 • Sdružuje uživatele a odborníky používající relační databázové systémy.
 • Pořádá školení, diskuze, konference, setkání uživatelů a společenské akce a další činnosti směřující k propagaci PostgreSQL.
 • Zajišťuje provoz a aktualizaci webových stránek sdružení.


Čl. 5
Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být právnická osoba nebo fyzická osoba starší 15 let. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí sdružení a zaplacením členského příspěvku na kalendářní rok v plné výši. O přijetí rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání.

2. Člen sdružení má právo:

 • účastnit se jednání členské schůze,
 • volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
 • podílet se na praktické činnosti sdružení.

3. Člen sdružení má povinnost:

 • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,
 • aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,
 • účastnit se jednání orgánů sdružení kterých je členem a přispívat ke zlepšení jejich práce,
 • dodat členům výboru veřejný klíč a emailovou adresu, kterou bude používat pro hlasování prostřednictvím elektronické pošty.

4. Členství ve sdružení zaniká:

 • doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje výboru sdružení,
 • úmrtím člena sdružení,
 • zánikem sdružení,
 • člen může být vyloučen a to z vážných důvodů, zejména pro dlouhodobé neplnění povinností člena sdružení (viz čl. 6. 2. odstavec),
 • nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu.

5. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

6. Všichni členové sdružení mají právo být pravidelně informováni o činnosti orgánů sdružení. Informace jsou šířeny prostřednictvím sítě Internet, a v závažných případech rozesílány poštou.

7. Výši členských příspěvků i termín zaplacení příspěvku pro následující kalendářní rok schvaluje členská schůze. Pokud údaje o výši členských příspěvků a termínu zaplacení neprojedná, tyto údaje se pro následující rok nemění.

8. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství. Při zániku členství se nevrací již zaplacené poplatky.


Čl. 6
Organizační uspořádání

Strukturu sdružení tvoří:

 • členská schůze,
 • výbor,
 • dozorčí rada,

A. Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

 • schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov,
 • zvolila nebo potvrdila výbor sdružení a dozorčí radu, případně je odvolala,
 • schválila rozpočet sdružení předkládaný výborem,
 • schválila zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok
 • určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,
 • schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena,
 • zvolila čestné členy sdružení,
 • rozhodla o zániku sdružení.

2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení, nebo pokud o to požádá dozorčí rada. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení. Stanovy sdružení lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení.

V případě, že se nejedná o tajné hlasování (volba výboru a dozorčí rady), tak se za platné považuje i hlasování prostřednictvím elektronické pošty.

Výbor sdružení je povinen tři týdny před členskou schůzí zveřejnit program schůze a seznam hlasování na internetu a dále tento seznam rozeslat elektronickou poštou členům sdružení. Za platný hlas se považuje text „hlasuji pro“, „hlasuji proti“ spolu s uvedením kódu hlasování. Hlasovací mail musí být podepsán a musí být zveřejněn na internetu. Odesilatel hlasovacího mailu musí být jednoznacne identifikovan elektronickým podpisem a emailovou adresou evidovanou výborem.

B. Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

2. Výbor sdružení má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou nejdéle po čtyřech letech.

C. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření sdružení. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.

V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě.

2. Dozorčí rada má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou na nejdéle čtyři roky. Členové dozorčí rady nesmí být členy výboru.


Čl. 7
Územní jednotky sdružení

Sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou.


Čl. 8
Jednání jménem sdružení

Jménem sdružení jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen sdružení. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.

Čl. 9
Hospodaření sdružení

1. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

2. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 1.000,- Kč, do 10.000,-Kč na vyzvání členem výboru, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů sdružení pokladníka. Pokladník nesmí být členem dozorčí rady a také nesmí být členem výboru.

3. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení.

4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.


Čl. 10
Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

Sdružení zaniká usnesením členské schůze, vysloví-li se pro tento návrh aspoň dvě třetiny všech členů sdružení.

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.