Dynamické generování SQL příkazů v bashi a jejich vykonávání v db

Z PostgreSQL
Verze z 27. 11. 2012, 07:14, kterou vytvořil imported>Pavel
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 • dropne vygenerované tabulky
(echo "begin;" 
 for i in $(seq 1 10000);
  do
      echo "DROP TABLE IF EXISTS xxx$i;"
  done

echo "commit; " ) | psql postgres > /dev/null
 • nainstaluje chybějící extenzi
#!/bin/sh

for db in `psql $port $host postgres -A -t -l -c \
"select datname, quote_literal(datname).
  from pg_database.
  where not datistemplate and datallowconn"`
do
 BIFS=$IFS
 IFS="|"
 dbn=($db)
 if [ -n "`psql ${dbn[$quoted]} --field-separator="|" -q -A -t -c \
"select current_catalog
  where not exists(select * from pg_proc where proname = 'mtime')" `" ]; then
  psql ${dbn[$quoted]} -c "create extension last_access"
 fi

 IFS=$BIFS
done;

jiný způsob - s využitím while:

psql postgres -A -t --field-separator=" " \
 -c "copy (select 1,'Ahoj Svete', i 
        from generate_series(1,3) g(i)) 
    to stdout delimiter ' '" | \
while read var1 var2 var3; 
do 
  echo "a=$var1,b=$var2,c=$var3 "; 
done

další varianta:

SQL=$(cat <<EOF
SELECT datname, pg_catalog.pg_get_userbyid(d.datdba) 
  FROM pg_database d 
 WHERE pg_catalog.pg_get_userbyid(d.datdba) LIKE :'owner'
EOF
)

echo $SQL | psql postgres -q -t -A -v owner=$1 -F $'\x1f'| \
while IFS=$'\x1f' read -r a b; 
do
 echo -e "datname='$a'\towner='$b'";
done

Komplikovanější příklad COPY:

exec 3<d.csv

while : ; do

 rm -f pipe
 mkfifo pipe

 ( psql postgres < pipe )&
 PGPID=$!

 i=0
 stop=true;
 first=true;

 while read -u 3 -r line ; do

   if $first ; then
    echo "START COPY";
    echo "\COPY fo FROM stdin" > pipe
    first=false
   fi

   echo $line > pipe

   i=$(($i+1))

   if [[ $i == 3 ]];
   then
    stop=false
    break
   fi
 done

 if [ $first = false ] ; then 
  echo "STOP COPY"
  echo "\." > pipe
 fi

 rm pipe
 wait $PGPID

 if $stop ; then
  break
 fi
done
 
# Close fd # 3
exec 3<&-

echo "done"