Injektáž zdrojového kódu PL/pgSQL funkcí za účelem získání seznamu používaných funkcí

Z PostgreSQL
Verze z 28. 8. 2014, 20:53, kterou vytvořil imported>Pavel
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Počínaje 8.4 máme k dispozici jednoduchý intergrovaný profiler, který nám umožňuje zjistit, které zákaznické funkce se používají, a které nikoliv. Ve starších verzích tuto možnost nemáme a tak si musíme pomoci jinak. Jednou z možností je vložit do zdrojového kódu funkce volání jakési registrační funkce, která zaznamená do vybrané tabulky informaci o volání funkce. Pozor - na produkčním serveru může dojít (při vyšším zatížení) ke ztrátě výkonu. Oproti integrovanému profileru můžeme zjistit registrační funkcí více informací:

Registrační funkce je ukázkou funkce, která je napsána tak, aby neselhala za žádných okolností - nechceme, aby běh aplikace byl ovlivněn profilací:

/*
 * The invocation of this function is injected to custom function's source code. It increase 
 * a function staticstic counter and logs a current query (only once per 5 minutes). 
 */
CREATE OR REPLACE FUNCTION signal_func_used(_funcid oid, _funcname varchar, _lanname varchar)
RETURNS void AS $$
BEGIN
 UPDATE user_stat_function_data 
   SET calls = calls + 1
  WHERE funcid = _funcid;
 IF NOT FOUND THEN
  -- use a advisory lock but only for this function (specified by func oid)
  PERFORM pg_advisory_lock(_funcid);
  -- chec it again - registration can be processed by other session 
  UPDATE user_stat_function_data 
    SET calls = calls + 1
   WHERE funcid = _funcid;
  IF NOT FOUND THEN
   INSERT INTO user_stat_function_data(funcid,funcname,calls,lanname)
     VALUES(_funcid, _funcname, 1, _lanname);
  END IF;
  PERFORM pg_advisory_unlock(_funcid);
 END IF;
 /* 
  * store current query to table activity_stat_data. Don't do it 
  * more than once per five minutes - it reduce a log size
  */
 IF NOT EXISTS(SELECT * 
          FROM activity_stat_data 
         WHERE funcid = _funcid AND query_start < current_timestamp - interval '5min') THEN
  INSERT INTO activity_stat_data 
    SELECT _funcid, query_start, usename, client_addr, current_query
     FROM pg_stat_activity 
     WHERE procpid = pg_backend_pid();
 END IF; 
 RETURN;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql VOLATILE;

Pro hromadnou úpravu zdrojových kódů použijeme funkce:

/*
 * This function injects all custom functions in current database. It check if some 
 * function is injected or not. When not, then put to begin of function's code a call
 * of function signal_function_used.
 */
CREATE OR REPLACE FUNCTION inject_watcher()
RETURNS void AS $$
DECLARE r record; _sigfunc varchar;
BEGIN
 FOR r IN 
  SELECT p.oid, proname, nspname, prosrc, lanname
    FROM pg_proc p JOIN pg_language l ON l.oid = p.prolang
           JOIN pg_user u ON u.usesysid = p.proowner
		   JOIN pg_namespace n ON n.oid = p.pronamespace
   WHERE lanname IN ('sql','plpgsql') AND usename <> 'postgres' AND nspname <> 'pg_catalog'
    AND proname NOT IN ('inject_watcher','signal_func_used')
 LOOP
  IF position('signal_func_used' in r.prosrc) = 0 THEN
   IF r.lanname = 'sql' THEN
    UPDATE pg_proc 
      SET prosrc = 'SELECT signal_func_used(' || r.oid || ',' || quote_literal(r.proname) || ',' || quote_literal(r.lanname) || ');' || prosrc
     WHERE oid = r.oid;
   ELSEIF r.lanname = 'plpgsql' THEN
    _sigfunc := 'PERFORM signal_func_used(' || r.oid || ',' || quote_literal(r.proname) || ',' || quote_literal(r.lanname) || ');';
    /* regularnim vyrazem musim najit prvni begin a za nej umistit signal */
    UPDATE pg_proc 
      SET prosrc = regexp_replace(prosrc,'begin','BEGIN ' || _sigfunc, 'i')
     WHERE oid = r.oid;
   END IF;
   END IF;
 END LOOP;
 RETURN;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

SELECT inject_watcher();

/*
SELECT test1();
SELECT * FROM test2();
SELECT test3(10);
*/
/*
 * remove injected code
 */
CREATE OR REPLACE FUNCTION remove_watcher()
RETURNS void AS $$
DECLARE r record; _sigfunc varchar;
BEGIN
 FOR r IN 
  SELECT p.oid, proname, nspname, prosrc, lanname
    FROM pg_proc p JOIN pg_language l ON l.oid = p.prolang
           JOIN pg_user u ON u.usesysid = p.proowner
		   JOIN pg_namespace n ON n.oid = p.pronamespace
   WHERE lanname IN ('sql','plpgsql') AND usename <> 'postgres' AND nspname <> 'pg_catalog'
    AND proname NOT IN ('inject_watcher','signal_func_used')
 LOOP
  IF position('signal_func_used' in r.prosrc) <> 0 THEN
   IF r.lanname = 'sql' THEN
    _sigfunc := 'SELECT signal_func_used(' || r.oid || ',' || quote_literal(r.proname) || ',' || quote_literal(r.lanname) || ');';
   ELSEIF r.lanname = 'plpgsql' THEN
    _sigfunc := 'PERFORM signal_func_used(' || r.oid || ',' || quote_literal(r.proname) || ',' || quote_literal(r.lanname) || ');';
   END IF;
   UPDATE pg_proc
     SET prosrc = replace(prosrc, _sigfunc, '')
     WHERE oid = r.oid;
   END IF;
 END LOOP;
 RETURN;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

/*
SELECT remove_watcher();
*/

Zbývá pouze vytvořit logovací tabulky:

/*
 * necessary tables
 */
DROP TABLE IF EXISTS user_stat_function_data;
DROP TABLE IF EXISTS activity_stat_data;

CREATE TABLE user_stat_function_data(
 funcid oid PRIMARY KEY,
 funcname varchar,
 calls bigint,
 lanname varchar
);

CREATE TABLE activity_stat_data(
 funcid oid,
 query_start timestamp with time zone,
 usename varchar,
 client_addr inet,
 query varchar
);