Iterátor pole

Z PostgreSQL
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ukázka tabulkové funkce typu SFRM_Materialize

Funkce vrací celočíselnou řadu odpovídající indexům zadaného pole:

Datum array_subscripts(PG_FUNCTION_ARGS);
PG_FUNCTION_INFO_V1(array_subscripts);

Datum
array_subscripts(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    ReturnSetInfo *rsinfo = (ReturnSetInfo *) fcinfo->resultinfo;
    ArrayType *v = PG_GETARG_ARRAYTYPE_P(0);
    TupleDesc    tupdesc;
    Tuplestorestate *tupstore;
    MemoryContext per_query_ctx;
    MemoryContext oldcontext;
    int reqdim;
    int   *lb, *dimv;
    int   lower, upper;
    bool reverse;
    int i;

    /* check to see if caller supports us returning a tuplestore */
    if (rsinfo == NULL || !IsA(rsinfo, ReturnSetInfo))
        ereport(ERROR,
                (errcode(ERRCODE_FEATURE_NOT_SUPPORTED),
                 errmsg("set-valued function called in context that cannot accept a set")));
    if (!(rsinfo->allowedModes & SFRM_Materialize))
        ereport(ERROR,
                (errcode(ERRCODE_FEATURE_NOT_SUPPORTED),
                 errmsg("materialize mode required, but it is not " \
                        "allowed in this context")));

    reqdim = (PG_NARGS() < 2) ? 1 : PG_GETARG_INT32(1);
    reverse = (PG_NARGS() < 3) ? false : PG_GETARG_BOOL(2);

    /* Sanity check: does it look like an array at all? */
    if (ARR_NDIM(v) <= 0 || ARR_NDIM(v) > MAXDIM)
         PG_RETURN_NULL();

    /* Sanity check: was the requested dim valid */
    if (reqdim <= 0 || reqdim > ARR_NDIM(v))
         PG_RETURN_NULL();

    lb = ARR_LBOUND(v);
    dimv = ARR_DIMS(v);

    lower = lb[reqdim - 1];
    upper = dimv[reqdim - 1] + lb[reqdim - 1] - 1;

    /* need to build tuplestore in query context */
    per_query_ctx = rsinfo->econtext->ecxt_per_query_memory;
    oldcontext = MemoryContextSwitchTo(per_query_ctx);


    /* note: for 8.4 and higher - tupdesc = CreateTupleDescCopy(rsinfo->expectedDesc); */
    tupdesc = rsinfo->expectedDesc;
    tupstore = tuplestore_begin_heap(true, false, work_mem);

    for (i = lower; i <= upper; i++)
    {
        Datum    value;
        bool     null = false;
        HeapTuple    tuple;

        /* generate junk in short-term context */
        MemoryContextSwitchTo(oldcontext);

        value = !reverse ? Int32GetDatum(i) : Int32GetDatum(upper - i + 1);
        tuple = heap_form_tuple(tupdesc, &value, &null);

        MemoryContextSwitchTo(per_query_ctx);
        tuplestore_puttuple(tupstore, tuple);
    }

    /* clean up and return the tuplestore */
    tuplestore_donestoring(tupstore);

    MemoryContextSwitchTo(oldcontext);

    rsinfo->returnMode = SFRM_Materialize;
    rsinfo->setResult = tupstore;
    rsinfo->setDesc = tupdesc;

    return (Datum) 0;
}

a její obdoba typu SRFM_by_call (sice o zhruba 10% pomalejší zato paměťově šetrnější (má smysl řešit od 10 000 řádků):

#include "funcapi.h"

typedef struct generate_iterator_fctx
{
    int4  lower;
    int4  upper;
    bool  reverse;
} generate_iterator_fctx;

Datum array_subscripts(PG_FUNCTION_ARGS);
PG_FUNCTION_INFO_V1(array_subscripts);

/* 
 * array_subscripts(array anyarray, dim int, reverse bool)
 */
Datum
array_subscripts(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    FuncCallContext *funcctx;
    MemoryContext oldcontext;
    generate_iterator_fctx *fctx;

    /* stuff done only on the first call of the function */
    if (SRF_IS_FIRSTCALL())
    {
        ArrayType *v = PG_GETARG_ARRAYTYPE_P(0);
        int reqdim;
        int   *lb, *dimv;

        /* create a function context for cross-call persistence */
        funcctx = SRF_FIRSTCALL_INIT();

        reqdim = (PG_NARGS() < 2) ? 1 : PG_GETARG_INT32(1);

        /* Sanity check: does it look like an array at all? */
        if (ARR_NDIM(v) <= 0 || ARR_NDIM(v) > MAXDIM)
            SRF_RETURN_DONE(funcctx);

        /* Sanity check: was the requested dim valid */
        if (reqdim <= 0 || reqdim > ARR_NDIM(v))
            SRF_RETURN_DONE(funcctx);

        /*
         * switch to memory context appropriate for multiple function calls
         */
        oldcontext = MemoryContextSwitchTo(funcctx->multi_call_memory_ctx);
        fctx = (generate_iterator_fctx *) palloc(sizeof(generate_iterator_fctx));

        lb = ARR_LBOUND(v);
        dimv = ARR_DIMS(v);

        fctx->lower = lb[reqdim - 1];
        fctx->upper = dimv[reqdim - 1] + lb[reqdim - 1] - 1;
        fctx->reverse = (PG_NARGS() < 3) ? false : PG_GETARG_BOOL(2);

        funcctx->user_fctx = fctx;

        MemoryContextSwitchTo(oldcontext);
    }

    funcctx = SRF_PERCALL_SETUP();

    fctx = funcctx->user_fctx;

    if (fctx->lower <= fctx->upper)
    {
        if (!fctx->reverse)
            SRF_RETURN_NEXT(funcctx, Int32GetDatum(fctx->lower++));
        else
            SRF_RETURN_NEXT(funcctx, Int32GetDatum(fctx->upper--));
    }
    else
        /* do when there is no more left */
        SRF_RETURN_DONE(funcctx);
}

Registrace:

CREATE FUNCTION array_subscripts(anyarray)
RETURNS SETOF int
AS 'MODULE_PATHNAME'
LANGUAGE C STRICT;

CREATE FUNCTION array_subscripts(anyarray, integer)
RETURNS SETOF int
AS 'MODULE_PATHNAME'
LANGUAGE C STRICT;

CREATE FUNCTION array_subscripts(anyarray, integer, bool)
RETURNS SETOF int
AS 'MODULE_PATHNAME'
LANGUAGE C STRICT;

Použití:

CREATE FUNCTION array_expand(anyarray)
RETURNS SETOF anyelements
AS
$$
 SELECT $1[i] 
   FROM array_subscripts($1) g(i);
$$ LANGUAGE SQL;

CREATE FUNCTION array_expand2(anyarray)
RETURNS SETOF anyelements
AS
$$
 SELECT $1[i][j] 
   FROM array_subscripts($1,1) d1(i),
     array_subscripts($1,2) d2{j};
$$ LANGUAGE SQL;

postgres=# select array_expand2(ARRAY[[10,11,12],[13,14,15]]);
 array_expand2 
---------------
      10
      11
      12
      13
      14
      15
(6 rows)