Sofistikovanější výpis seznamu databází pro použití v bashi

Z PostgreSQL
Přejít na: navigace, hledání

Pro zjednodušení života jsem si napsal jednoduchý skriptík, který vrací seznam databází na serveru. Parametry jako např. pouze nesystémové databáze, maska, pouze db daného vlastníka určují obsah.

#!/bin/sh                                                                                    

quoted=0
dbname="AND true"
user="AND true "

while getopts ":qsSp:D:h:u:" options; do
 case $options in
  p ) port="-p $OPTARG";;
  q ) quoted=1;;
  s ) user=" $user AND datdba = (select usesysid from pg_user where usename = 'postgres') ";;
  S ) user=" $user AND datdba <> (select usesysid from pg_user where usename = 'postgres') ";;
  D ) dbname=" $dbname AND datname <> '$OPTARG' ";;
  h ) host="-h $OPTARG";;
  u ) user=" $user AND datdba = (SELECT usesysid from pg_user where usename = '$OPTARG') ";;
  \? )
   echo "listdb list available databases.                                                                   
                                                                                         
Usage:                                                                                      
 listdb [OPTIONS]... [masks]...                                                                         
                                                                                         
Options controlling the output content:                                                                     
 -s        show system databases                                                                     
 -S        show user's databases                                                                     
 -D DATABASE   exclude database                                                                       
 -q        quote output                                                                         
 -u USERNAME   show only databases that owns user                                                              
                                                                                         
Connection options:                                                                               
 -h HOSTNAME   database server host or socket directory (default: \"local socket\")                                             
 -p PORT     database server port (default: \"5432\")                                                           
                                                                                         
Mask should contain wild chars like \"%\"."

   exit 1
    ;;
   : )
   echo "Option -$OPTARG requires an argument." >&2
   exit 1
    ;;
  * ) echo $OPTARG;;

 esac
done

ldbname=" false "
for p in ${@:$OPTIND}
do
 ldbname="$ldbname OR datname LIKE '$p' "
done

if [[ "$ldbname" == " false " ]]
then
 ldbname=true
fi

wherec="where true $user $dbname AND ( $ldbname )"

for db in `psql $port $host -A -t -l -c "select datname, quote_literal(datname) from pg_database $wherec" postgres`
do
BIFS=$IFS
IFS="|"
dbn=($db)
 echo ${dbn[$quoted]}
IFS=$BIFS
done;

Příklady užití:

[pavel@localhost ~]$ ./listdb -p 5483 -q
'template1'
'template0'
'postgres'
'omega'

[pavel@localhost ~]$ ./listdb -p 5483 -q -S
'omega'

[pavel@localhost ~]$ ./listdb -p 5483 -q o% p%
'postgres'
'omega'

[pavel@localhost ~]$ ./listdb -p 5483 o% p%
postgres
omega

[pavel@localhost ~]$