Transformace částky (čísla) na slovní vyjádření

Z PostgreSQL
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

K získání slovního vyjádření číselné hodnoty lze použít následující funkci. Číslo je zobrazeno bez mezer (ve tvaru určeném pro složenky). Rozsah funkce je 1..999 999 999. Inspirováno Ondřejem Vanišem, autor Pavel Stěhule.

CREATE OR REPLACE FUNCTION to_char_nw(int)
RETURNS varchar AS $$
DECLARE dict varchar[][] = ARRAY[
                 ARRAY['jedna','dva','tři','čtyři','pět','šest','sedm','osm','devět'],
                 ARRAY['','dvacet','třicet','čtyřicet','padesát','šedesát','sedmdesát','osmdesát','devadesát'],
                 ARRAY['sto','dvěstě','třista','čtyřista','pětset','šestset','sedmset','osmset','devětset'],
                 ARRAY['tisíc','tisíce','tisíce','tisíce','tisíc','tisíc','tisíc','tisíc','tisíc'],
                 ARRAY['milion','miliony','miliony','miliony','milionů','milionů','milionů','milionů','milionů']
                ];
    dict20 varchar[] = ARRAY['deset','jedenáct','dvanáct','třínáct','čtrnáct',
                 'patnáct','šestnáct','sedmnáct','osmnáct','devatenáct'];
 accu varchar = '';
 auxi int = $1;
 stack int;
BEGIN
 WHILE auxi > 0 OR stack IS NOT NULL LOOP
  stack := COALESCE(stack, CASE WHEN auxi >= 1000
                 THEN auxi
                 ELSE NULL END);
  auxi := CASE WHEN auxi >= 1000000
         THEN auxi/1000000
         WHEN auxi >= 1000
         THEN auxi/1000
         ELSE auxi END;
  accu := accu || CASE WHEN auxi >= 100
             THEN dict[3][auxi/100]
             WHEN auxi >= 20
             THEN dict[2][auxi/10]
             WHEN auxi >= 10
             THEN dict20[auxi - 9]
             ELSE CASE WHEN stack IS NULL
                  THEN dict[1][auxi]
                  WHEN stack >= 1000000
                  THEN CASE WHEN (stack/1000000) = 1
                    THEN 'jeden'
                    ELSE dict[1][auxi] END
                  WHEN stack >= 1000
                  THEN CASE WHEN (stack/1000 % 10) = 1
                    THEN 'jeden'
                    ELSE dict[1][auxi] END
               END
          END;
  auxi := CASE WHEN auxi >= 100
         THEN auxi % 100
         WHEN auxi >= 20
         THEN auxi % 10
         ELSE 0 END;
  IF stack IS NOT NULL AND auxi = 0 THEN
   SELECT INTO
       accu, auxi, stack
       accu || CASE WHEN stack >= 10000000
             THEN 'miliónů'
             WHEN stack >= 1000000
             THEN dict[5][stack/1000000]
             WHEN stack >= 10000
             THEN 'tisíc'
             WHEN stack >= 1000
             THEN dict[4][stack/1000] END,
       CASE WHEN stack >= 1000000
         THEN stack % 1000000
         WHEN stack >= 1000
         THEN stack % 1000 END,
       NULL;
  END IF;
 END LOOP;
 RETURN CASE WHEN accu <> ''
       THEN accu
       ELSE 'nula' END;
 RETURN accu;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

Použití:

postgres=# SELECT to_char_nw(21021);
     to_char_nw
-----------------------------
 dvacetjedentisícdvacetjedna
(1 row)